Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői pályázat

Herend Város Önkormányzat               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16. - 2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a-4/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A többcélú intézmény (óvodai nevelés, bölcsődei ellátás) szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményben a szakmai, szervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogkörök szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rend. 2. melléklet I/2. C     pontjábana bölcsődevezetőre előírt képesítés; és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

óvodapedagógus munkakörben vagy felsőfokú végzettséget igénylő szoc. ellátás, közokt. gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

magyar állampolgármság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Főiskola, német nezetiségi óvodapedagógus,óvodapedagógus munkakörben vagy felsőfokú végzettséget igénylő szoc. ellátás, közokt. gyakorlat -  Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat, arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul, valamint nyilatkozat arról, hogy személyét érintő napirendi pont tárgyalását nyílt vagy zárt Képviselő-testületi ülésen kéri

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. június 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László és Dr. Jáger György nyújt, a 06/88/513-701 és 88/513-703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth utca 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-239/2017. , valamint a beosztás megnevezését: óvoda és bölcsőde intézményvezető. •

Személyesen: Herend Város Önkormányzat titkársága, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek írásos nyilatkozatának beérkezése után a Humán Ügyek Bizottsága értékeli, majd a Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatásával hozza meg döntését. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Herend Város Önkormányzat honlapján - 2017. május 9.

Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herend.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.