Önkormányzati és Lakosságszolgálati Csoport

   

  Csoportvezető:  jegyző

  telefon:88/513-700  

  e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  vagy  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   

  1)    Ellátja a képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat, a bizottságok, a képviselők, az önkormányzatok tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző) munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet, ügyirat-kezelési és iratvédelmi, valamint adatvédelmi feladatokat, és gondoskodik a polgármester és a jegyző melletti ügyviteli feladatok ellátásáról.

  2)    Előkészíti a közművelődési, köznevelési, szociális, egészégügyi valamint sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról. Segíti az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési, közművelődési intézmények szakmai tevékenységét. E feladatkörében az iroda látja el az önkormányzati óvoda, a Művelődési Ház felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartói, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat. Részt vesz az intézményvezetőket érintő személyi ügyek szakmai előkészítésében, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. Véleményezi a felsorolt intézmények munkaterveit, szervezeti és működési szabályzatát. Gondoskodik az ágazati jogszabályok intézményeknél történő végrehajtásáról.

  3)    Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységét. Szakmailag véleményezi az intézmények pót-előirányzati kérelmét és egyéb, a fenntartóhoz benyújtott intézményi igényeket (szakmai és gazdasági fejlesztési elképzeléseket).

  4)    Állami feladatként szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, illetve önkormányzati feladatként a helyi népszavazás és népi kezdeményezés körébe tartozó feladatok szakszerű megvalósítását.

  5)    Nyilvántartást vezet a képviselő-testületi, helyi nemzetiségi önkormányzati, bizottsági határozatokról.

  6)    Törvényességi szempontból ellenőrzi a képviselő-testület, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket.

  7)    Részt vesz a helyi rendeletek előkészítésében.

  8)    Kapcsolatot tart a civil szervezetekkel.

  9)    Gondoskodik a Hivatal tűz- és munkavédelmi feladataival kapcsolatos szabályzatok karbantartásáról.

  10)Ellátja az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő adminisztratív és koordinációs feladatokat. Feladata az önkormányzati hatáskörbe utalt szociális és egészségügyi feladatok (lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély,  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és óvodáztatási támogatás) körében a döntés előkészítése és a végrehajtás, utalás szervezése.

  11)Döntésre előkészíti a Humán Ügyek Bizottsága elé terjesztendő kérelmeket, szociális bérlakással kapcsolatos kérelmeket, pályázatokat.

  12)Felveszi a herendi lakóhelyű elhunytak hagyatéki leltárát, melynek keretében megkeresést küld az adó-és értékbizonyítvány elkészítése céljából, valamint vagyonleltárt készít.

  13)Vezeti a helyi népesség-és címnyilvántartást.

  14)Ellátja az anyakönyvi igazgatással összefüggő önkormányzati feladatokat.

  15)Közreműködik az állampolgársági eskütétel során.

  16)Ellátja a kereskedelmi igazgatás körében a jegyző hatáskörébe utalt feladatokat, ezekről értesíti a jogszabályban meghatározott szakhatóságokat, vezeti a nyilvántartásokat.

  17)Általános igazgatási ügyeken belül hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki.

  18)Ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe utalt ügyek intézését, helyszíni szemlét, tárgyalást tart.

  19)Kezeli a termőföld haszonbérletére és adásvételére vonatkozó ajánlatokat, gondoskodik a közszemlére tételről, igazolást állít ki.

  20)Gondoskodik a talált tárgyak átvételéről, megőrzéséről, kiadásáról.

  21)Folyamatosan kapcsolatot tart a Hivatal Pénzügyi- Humánpolitikai Csoportjával, a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatával, valamint az VKTT Egyesített Szociális Intézménnyel és a helyi Óvodával és Bölcsődével.

  22)Az intézményvezetőket érintő személyi ügyek döntés-előkészítésében együttműködik a Pénzügyi- Humánpolitikai Csoporttal.

  23)A településfejlesztési és területrendezési feladatok körében előkészíti a testületi döntéseket, szervezi végrehajtásukat.

  24)Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építési igazgatási, valamint környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok döntés-előkészítését, végrehajtását.

  25)Gondoskodik a műszaki és közműnyilvántartások vezetéséről.

  26)Feladata az önkormányzati közszolgáltatási ügyek tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztéseket szolgáló döntés-előkészítés, közreműködés a tervezésben, az önkormányzati beruházások és felújítások pénzügyi előkészítése és bonyolítása, a közbeszerzések bonyolítása, az önkormányzati intézmények állóeszköz gazdálkodási tevékenységének segítése, összehangolása.

  27)Napi munkakapcsolatot tart a városi főépítésszel.

  28)Az önkormányzat kommunális, vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtásuk szervezése, temetőfenntartás, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, közutak és közterületek (zöldterületek) kezelése, településtisztasági szolgáltatások, vízgazdálkodás és energiaellátás.

  29)Ellátja az önkormányzati bérlemények (a képviselő-testület döntése szerinti ingatlanok) bérbeadásának előkészítését, gondoskodik a bérleti szerződések megkötéséről, a nem lakás célú bérbeadott helyiségeknél a szükséges felújítások elvégzéséről, szükség esetén bírósági eljárás kezdeményezéséről a bérleti díj hátralékosokkal szemben.

  30)A településfejlesztési, rendezési tervek előkészítése és végrehajtása során együttműködik a városi főépítésszel és a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Irodájával.

  31)Az iroda feladatkörébe tartozik a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, ellenőrzése.

  32)Közreműködik a közbiztonsági-, védelmi ügyek döntés-előkészítésében, a végrehajtás szervezésében, és kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

  33)Gondoskodik az önkormányzat vagyon-, és felelősségbiztosításhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról.

  34)Az iroda feladata a Városháza üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek intézése.

  35)Ellátja a Hivatal üzemben tartásában lévő gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

  36)Részt vesz az önkormányzati fejlesztési, stratégiai célkitűzések, koncepciók elkészítésében.

  37)Figyelemmel kíséri a nemzeti, regionális, megyei fejlesztési stratégiai programokat és ezek megvalósítására szolgáló uniós és hazai pályázati kiírásokat, lehetőségeket.

  38)Pályázatfigyelési feladatok ellátása és fejlesztési pályázatok elkészítése. Az önkormányzat által benyújtható valamennyi pályázat elkészítéséhez szakmai segítséget nyújt.

  39)Pályázatokhoz kapcsolódóan támogatási szerződéskötés menedzselése, a szükséges dokumentumok, mellékletek elkészítése.

  40)A pályázati projektek megvalósításának menedzselése, a projekt előrehaladásának folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása, folyamatos kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, partnerekkel. A projekt előrehaladási, záró projekt előrehaladási jelentések összeállítása, valamint a projekt fenntartási ideje alatt a projekt fenntartási jelentések elkészítése.

  Dokumentumtár kiemelt kategóriái

  © 2020 Herend Város honlapja, Minden jog fenntartva. Készítette és karbantartja a Skindrome studio