VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS (KÚT ENGEDÉLYEZÉS)

A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ KÚT ENGEDÉLYEZÉSEK ÜGYINTÉZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁJÉKOZTATÓK ÉS NYOMTATVÁNYOK IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐK

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Fenntartó neve: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

Intézmény megnevezése: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 125.


Elérhetőségek:

Központi vezetékes telefon: 88/503-740

Intézményvezető:Peidlné Kiszlinger Zita 

Elérhetősége:
 88/503-741 vagy 
20/337-6262


Családsegítők telefonos elérhetőségei:

Herend, Márkó, Bánd, Hárskút: 20/398-7384

Szentgál: 20/399-0803

Városlőd, Farkasgyepű, Csehbánya: 20/248-6822

Kislőd, Magyarpolány: 20/336-0065

 

A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának közérdekű dokumentumai ide kattintva elérhetők

 

A költségvetési szerv alapításának éve:

2006. december 31.(az új intézmény a 2005. január 19-én megalakult Szociális Alapszolgáltatási Központ megszüntetésével jön létre, az új intézmény a megszüntetett intézmény jogutódja) 

 

 

Szociális Segítő Munka:

 

Tájékoztatási feladatok:szociális és egyéb információs adatgyűjtés és tájékoztatás:

- a szülőt, illetve a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

- a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

- a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól.

 

Szociális segítőmunka:

- segítiaz igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek problémáinak rendezésében, gondozásában, ellátásának megszervezésében,

- segíti az igénybe vevőket a szociális, életvezetési, mentálhigiénés, családtervezési, pszichológiai, nevelési, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadással, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésével,

- elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

- az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

- a hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

- a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,

- közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

- a Gyámhivatal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít.

 

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

- folyamatosan figyelemmel kísériaz érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

- a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítéseérdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

- a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,

-segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.

 

Egyéb feladatok:

- A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésére.

- A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

·         olyan prevenciós, szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,

·         kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél ilyen programok megszervezését.

- Olyan veszélyeztetettséget, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket, családokat, személyeket veszélyeztető, valamint a krízishelyzethez vezető okok feltárását, a veszélyeztetettség, krízis időben történő felismerését.

/ Évente 6 alkalommalszakmaközi megbeszélést szervez. A beérkezett jelzésekről heti jelentést készít a Járási Központ felé. Tárgyév február 28-ig éves szakmai tanácskozást szervez. /

- Adományokat nyújt és közvetít.

 

 


 


 

 

Kulturális rendezvényterv 2023.

Herend Város 2023. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon

Herendi Kézműves Feszt 2022.