Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

  Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

  Fenntartó neve: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

  Intézmény megnevezése: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

  Székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 125.


  Elérhetőségek:

  Központi vezetékes telefon: 88/503-740

  Intézményvezető:Peidlné Kiszlinger Zita 

  Elérhetősége:
   88/503-741 vagy 
  20/337-6262


  Családsegítők telefonos elérhetőségei:

  Herend, Márkó, Bánd, Hárskút: 20/398-7384

  Szentgál: 20/399-0803

  Városlőd, Farkasgyepű, Csehbánya: 20/248-6822

  Kislőd, Magyarpolány: 20/336-0065

   

  A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának közérdekű dokumentumai ide kattintva elérhetők

   

  A költségvetési szerv alapításának éve:

  2006. december 31.(az új intézmény a 2005. január 19-én megalakult Szociális Alapszolgáltatási Központ megszüntetésével jön létre, az új intézmény a megszüntetett intézmény jogutódja) 

   

   

  Szociális Segítő Munka:

   

  Tájékoztatási feladatok:szociális és egyéb információs adatgyűjtés és tájékoztatás:

  - a szülőt, illetve a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

  - a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

  - a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól.

   

  Szociális segítőmunka:

  - segítiaz igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek problémáinak rendezésében, gondozásában, ellátásának megszervezésében,

  - segíti az igénybe vevőket a szociális, életvezetési, mentálhigiénés, családtervezési, pszichológiai, nevelési, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadással, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésével,

  - elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

  - az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

  - a hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

  - koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

  - a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,

  - közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

  - a Gyámhivatal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít.

   

  Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

  - folyamatosan figyelemmel kísériaz érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

  - a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítéseérdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

  - a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,

  -segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.

   

  Egyéb feladatok:

  - A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésére.

  - A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

  ·         olyan prevenciós, szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,

  ·         kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél ilyen programok megszervezését.

  - Olyan veszélyeztetettséget, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket, családokat, személyeket veszélyeztető, valamint a krízishelyzethez vezető okok feltárását, a veszélyeztetettség, krízis időben történő felismerését.

  / Évente 6 alkalommalszakmaközi megbeszélést szervez. A beérkezett jelzésekről heti jelentést készít a Járási Központ felé. Tárgyév február 28-ig éves szakmai tanácskozást szervez. /

  - Adományokat nyújt és közvetít.

   

   


   


   

  Keresés a honlapon

  © 2021 Herend Város honlapja, Minden jog fenntartva. Készítette és karbantartja a Skindrome studio