Birtokvédelem

Birtokvédelmi eljárás

Ügyleírás:
Birtokvédelmi eljárást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 § (1) bekezdése alapján a birtokos akkor kezdeményezheti, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Az egy éven túli birtoksértések az illetékes járási bíróság hatáskörébe tartoznak.

Illetékesség: az a jegyző illetékes, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul (ingatlan fekvése szerinti jegyző)

Hatáskörrel rendelkező szerv:
Herend Város Önkormányzat Jegyzője

Ügyintézés helye:
Herend, Kossuth u. 97. 210- es iroda

Ügyintéző:
Dr. Jáger György jegyző
Elérhetősége: 88/513-703, fax: 88/513-705, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás ideje:
H-Sz 8.00-15.00, P 8.00-12.00

Ügyfél fogadás rendje:
Az ügyfelek fogadása külön időpontfoglalás, vagy egyeztetés nélkül, érkezési sorrendben történik.
Az ügyfelek igényeinek megfelelően időpont egyeztetés a fenti elérhetőségeken.

Ügyintézéshez szükséges iratok, dokumentumok:
- kitöltött, aláírt kérelem nyomtatvány, kérelmet alátámasztó bizonyítékok ( eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik)
- a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája

Eljárási illeték összege:
3.000,- Ft, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni

Ügyintézés határideje:
15 nap (tolmács igénybevétele esetén 30 nap) 17/2015. (II.16) kormányrendelet 8. § (1) és (2)bekezdése alapján

Ügyintézési határidőbe nem számít bele:
- a megkeresés (birtokvédelmi kérelem ellenérdekű ügyfélnek) hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
- megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű ügyfél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásban történő nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Tájékoztató az eljárásról:
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.
A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza határozatát.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig (eljárási határidő 10. napjáig) bármikor előterjesztheti.
Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.
A fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa vagy a törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és a képviselője együtt is eljárhat.
A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. A jegyző a feleket egyidejűleg is meghallgathatja.
A birtokvédelmet kérő, valamint az ellenérdekű fél az eljárás bármely szakaszában betekinthet -a határozat tervezete, valamint a zártan kezelt adatokat tartalmazó irat kivételével- az eljárás során keletkezett bármely iratba. Az iratbetekintés során az eljárásban keletkezett iratról másolat készíthető.
A tényállás tisztázása érdekében a jegyző helyszíni szemlét tarthat.
A helyszíni szemle során a jegyző a tényállás tisztázása érdekében a birtokvita eldöntése szempontjából jelentőséggel bíró ingó és ingatlan megtekintését vagy személy magatartásának megfigyelését végezheti.
A helyszíni szemle során a jegyző a megfigyelni kívánt ingatlanra beléphet, ott a birtokvitával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy a munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemle helyszínén tartózkodó személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, az ingóról és az ingatlanról fényképet vagy kép és hangfelvételt készíthet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le. Az ingó és ingatlan birtokosa a helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles. A szemle eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá teszi, a jegyző a rendőrség közreműködését kérheti.

Alkalmazott jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm. rendeletbe
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény


Letölthető formanyomtatványok
Birtokvédelmi kérelem formanyomtatvány
 

A birtokvédelmi kérelem nyomtatvány letölthető itt.

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon